Back to top

Primary tabs

Pego ya Kopano ka bidio ya inthanete ya Lekgotla la Kabinete gape le Kopano yeo e Ikgethilego ya Kabinete yeo e swerwego ka Labone la di 27 le Labohlano la di 28 Pherekgong 2022

A.  LEKGOTLA LA KABINETE

1.1.  Mopresidente Cyril Ramaphosa o biditše Lekgotla la Kabinete ka Labone la 27 Pherekgong 2022. Lona le be le tsenetšwe ke baetapele bao ba emetšego makala ka moka a mmušo. Bona ba be ba akaretša Ditona, Batlatšaditona, Ditonakgolo, Balaodipharephare mmogo le boetapele bja Mokgatlo wa Mebušoselegae ya Afrika Borwa (SALGA). 

1.2.  Mopresidente o memile baetapele ba mmušo bjalo ka karolo ya go logaganya le go lebanya karabelo ya mmušo go dihlotlo tšeo naga e lebaganego natšo, kudu go bea šedi ka potlako tabeng ya go mekamekana le dihlotlo tše tharo elego bohloki, tlhokego ya mešomo le go se lekalekane. O ipileditše go baetapele go tla ka dipeakanyoleswa tše bohlokwa tša go tsoša kgolo ya ikonomi le go hlola mešomo yeo e nyakegago kudu ka lebelo le legolo. 

1.3.  Mopresidente o bonagaditše bohlokwa bja Vision 2030 ya Leano la Tlhabollo la Bosetšhaba le Leano la Mpshafatšo le Tsošološo ya Ikonomi go akgofiša maitekelo a go hlabolla seemo sa MaAfrika Borwa. 

1.4.  Go tlaleletša go tša seemo sa ikonomi le dipeakanyoleswa, Lekgotla la Kabinete le sekasekile gape tlhabollo ya mananeokgoparara, tšhireletšo ya enetši, phetolelasegaeng le tsošološo ya diintaseteri, peakanyoleswa ya naga le temo, le mpshafatšo ya dikgwebo tša mmušo. 

1.5.  Maitekelo a go fokotša tlhokego ya mešomo le bohloki a tla akaretša koketšego ya go thwalwa ga batho ka lekaleng la poraefete, mešomo yeo e thekgwago ka mašeleng a setšhaba le tšhireletšo yeo e katološitšwego ya tša leago go batho bao ba sa šomego.

1.6.  Kopano e ile gape ya ahlaahla dihlotlo le tšwelopele ntweng kgahlanong le bosenyi le bomenetša, le maitekelo a go matlafatša polokego le tšhireletšo ya setšhaba. E sekasekile gape le kabo ya ditirelo ka mmušo wa selegae, go balwa le kabo ya mohlagase, meetse le kelelatšhila bjalo ka karolo e bohlokwa ya go aga maatla a go šoma a Mmušo.

1.7.  Dikahlaahlo tša Lekgotla la Kabinete ke tša go tsebagatša ditlapele tša mmušo ngwageng wo tšeo Mopresidente Ramaphosa a tla di alago ka botlalo nakong ya Polelo ya Maemo a Setšhaba ka Labone la 10 Dibokwane 2022. 


B.  DIPHETHO TŠA KABINETE

1.  SA Connect – Leano la Legato la Bobedi 

1.1.  Kabinete e fetišitše kabo ya legato la bobedi la protšeke ya SA Connect. Leano le le phethagatša Pholisi ya Mararankodi a Inthanete yeo e amogetšwego ke Kabinete ka 2013. Legato la mathomo le bile la pulamadibogo la go tla ka tirelo ya mararankodi a inthanete ya Dimekabaete (di-Mbp) tše 10 go mafelo a mmušo a bohlokwahlokwa. 

1.2.  Legato la bobedi leo le fetišitšwego le tla abja ka tšhomišo ya makala a mmušo (Setheo sa Mmušo sa Theknolotši ya Tshedimošo [SITA]; Broadband Infraco le Sentech) le intaseteri. Mo nakong ya dikgwedi tše 36 tše di tlago, protšeke e tla kgokaganya mafelo a mmušo ao a šetšego, ditšhaba mmogo le metse. 

1.3.  Protšeke ye ke karolo ya boikgafo bja mmušo bja go fokotša tlhokego ya theknolotši, kudu ka ditšhabeng tša magaeng, le go matlafatša ikonomi ya ditšithale. Go kgatha tema ga lekala la poraefete go tla mekamekana le mpshafatšo ya lekala ka go šoma le batšeakaolo ka moka ba maleba ka lekaleng la mararankodi a elektroniki. 

1.4.  Protšeke ya SA Connect e nepile go fihlelela 80% ya phihlelelego ya mararankodi a inthanete ka ditšhabeng le mafelong a mmušo mo nakong ya mengwaga e meraro e tlago ka lebelo la di-Mbp tše 10 ka motsotso le di-Mbp tše 100 ka mafelong ao a e hlokago kudu. 

C.  GO THWALWA
 
Batho ka moka bao ba thwetšwego mešomong mangwalo a bona a dithuto a tla tiišetšwa le go netefatšwa ka maleba.

1.  Mme Nomthandazo Lichie Moyo bjalo ka Motlatša-Molaodipharephare wa Tlhabollo ya Dinagamagae ka Kgorong ya Temo, Peakanyoleswa ya Naga le Tlhabollo ya Dinagamagae.
2.  Morena Clinton Rossouw Heimann bjalo ka Motlatša-Molaodipharephare wa Peakanyo le Tlhabollo ya Naga, le Taolo ya Tšhomišo ya Naga ka Kgorong ya Temo, Peakanyoleswa ya Naga le Tlhabollo ya Dinagamagae.
3.  Morena Michael Currin bjalo ka Motlatša-Molaodipharephare Kgokaganyo ya Magareng ga Dikgoro tša Mmušo le Taolo ya Bakgathatema ka go Tshepetšo ya Dikgokagano le Tshedimošo ya Mmušo (GCIS).
4.  Mme Regomoditswe Dorcas Mavimbela bjalo ka Motlatša-Molaodipharephare wa Tlhagišo ya Diteng le Phatlalatšo ka go Tshepetšo ya Dikgokagano le Tshedimošo ya Mmušo (GCIS).
5.  Mme Nomonde Mnukwa bjalo ka Motlatša-Molaodipharephare wa Ditirelo tša Thekgo ya Kgoro ka go Tshepetšo ya Dikgokagano le Tshedimošo ya Mmušo (GCIS).
6.  Morena Nhlanhla Edgar Sishi bjalo ka Motlatša-Molaodipharephare wa Kantoro ya Tekanyetšo ya Matlotlo ka Kgorong ya Matlotlo ya Bosetšhaba.
7.  Ngaka Litha Magingxa bjalo ka Hlogophethiši (CEO) le Mopresidente wa Lekgotla la Diphatišišo tša Temo. Kabinete e dumelelane le go thwalwa ga gagwe. 
8.  Mme Rofhiwa Irene Singo Mohlankedimogolo wa Ditšhelete ka Kgorong ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo.
9.  Morena Luvuyo Keyise bjalo ka Hlogophethiši ya motšwaoswere ya SITA (o thwetšwe leboelela).

Maloko a Boto ya SITA SOC:

1.  Mme Makano Mosidi (Modulasetulo);
2.  Ngaka Stella Bvuma (Motlatšamodulasetulo);
3.  Mme Shery-Lee Moonsamy;
4.  Mme Nolitha Pieterson;
5.  Mme Zimbini Hill;
6.  Mme Olwethu Ketsekile;
7.  Ngaka Tshilidzi Ratshitanga;
8.  Ngaka Rendani Ramabulana;
9.  Mme Jeanette Morwane (moemedi wa Kgoro ya Dikgokagano le Ditheknolotši tša Ditšithale);
10.  Mme Laura Mseme (moemedi wa Kgoro ya Matlotlo ya Bosetšhaba); le
11.  Morena William Vukela (moemedi wa Kgoro ya Tirelo ya Setšhaba le Tshepedišo).

Dipotšišo: Mme Phumla Williams – Seboleledi sa Kabinete 
Mogala: 083 501 0139